Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
standardowy kontrast wysoki kontrast
Jesteś tutaj:   Start
large small default
WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE PDF Drukuj Email
EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2012

Procedura dotyczy osób, które:

 • przystąpiły do egzaminu zawodowego jako absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) i uzyskały świadectwo,
 • posiadają świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
 • przystąpiły do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach w trybie eksternistycznym) i uzyskały świadectwo.

Procedura nie dotyczy uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych; tegorocznych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, dla których świadectwa i dyplomy są przekazywane do szkół lub placówek na podstawie wniosku dyrektora szkoły.

Dyplom, wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki opisane w rozporządzeniu złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie.

 

1. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 1. Wniosek dostępny tutaj należy pobrać i wydrukować.
 2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.
 3. Do wniosku należy załączyć oryginały1 świadectw:

  a. potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz

  b. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE NA POZIOMIE TECHNIKA

 1. Wniosek dostępny tutaj należy pobrać i wydrukować.
 2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.
 3. Do wniosku należy załączyć oryginały1 świadectw:

  a. świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz

  b. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie.

 

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE NA POZIOMIE TECHNIKA W ZAWODZIE W KTÓRYM WYODRĘBNIONIONO CO NAJMNIEJ JEDNĄ KWALIFIKACJĘ WSPÓLNĄ Z ZAWODEM NAUCZANYM NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 1. Wniosek dostępny tutaj należy pobrać i wydrukować.
 2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.
 3. Do wniosku należy załączyć oryginały1 świadectw:

  a. dla osób posiadających dyplom i świadectwa:
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz
 • świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie;

             b. dla osób posiadających świadectwo czeladnicze:

 • świadectwo ukończenia dokształcania teoretycznego młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej oraz
 • świadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117), oraz
 • świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie

 

2. PRZESŁANIE WNIOSKU

Wnioski wraz załącznikami należy przesłać na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Al. Legionów 9
19-400 Łomża

lub dostarczyć do siedziby komisji osobiście.

Podstawy prawne:
[1] USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 późniejszymi zmianami)
[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r., nr 97, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
[3] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami).
[4] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673)

 


1 Dopuszcza się uwierzytelnione notarialnie odpisy lub duplikaty. Kserokopie dokumentów nie stanowią podstawy do rozpatrywania wniosku.